בית > נוה שלום > פעילות > בית הספר לשלום

בית הספר לשלום

عربي | Deutsch | English | français | עברית | magyar | italiano

הוקם ב-1979 כמוסד חינוכי-רעיוני של נוה שלום, המנסה ליישם את עקרונות הקהילה דרך עריכת סמינרים וסדנאות מפגש בין יהודים וערבים. הפעילויות מיועדות לנוער ולמבוגרים מישראל ומהרשות הפלסטינית.


מאמרים באותו תחום

0 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | ... | 88

ניווט

facebook
mail.gif, 1 kB

בית הספר לשלום הינו מוסד חינוכי יחודי שמקיים תוכניות הפגשה בין יהודים וערבים ברוח נווה שלום, ובכך תורם לבחינה והבנה של מהות היחסים בין ערבים ויהודים במרחב. בית הספר לשלום הוקם בכפר נווה שלוםם כחלק מהמאמץ של נווה שלום לקדם יחסים שיוויוניים וצודקים יותר בין ערבים ויהודים.

בית הספר הוקם בשנת 1979 כמוסד חינוכי רעיוני של נווה שלום. על ידי עריכת מפגשים ותוכניות הכשרה אנו מנסים ליישם את העקרונות על פיהם קמה הקהילה.
מטרתנו היא לפתח את המודעות של המשתתפים לקונפליקט ולתפקידם בתוכו, ולאפשר למשתתפים לחקור ולהבנות את זהותם תוך אינטראקציה עם האחר, כאשר לנגד עיננו בעבודתנו עומדת חברה הומאנית, שיוויונית וצודקת.

בית הספר לשלום הנו גוף עצמאי, המימון לפעילותו בא בעיקרו מקרנות ומאגודות ידידים של נווה שלום בחו"ל ובחלקו מהמשתתפים עצמם. בית הספר מנוהל על ידי ועד מנהל והנהלה כאשר מתקיימת רוטציה בין מנהל ערבי ומנהל יהודי. הצוות החינוכי מורכב ממספר דומה של מנחים ערבים ויהודים, בעלי השכלה אקדמית במדעי החברה והרוח ובעלי הכשרה ייחודית בהנחיית קבוצות בקונפליקט. בכל פעילות הכוללת הפגשה עובדים מנחים ערבים ויהודים במבנה שיוויוני שמנסה לתת מענה לצרכים של כל קבוצה לאומית ומתוך הנחה שהיכולת להבין את האחר היא מוגבלת מטבעה.
מאז הקמת בית הספר לשלום השתתפו בתוכניות השונות כ-35000 יהודים וערבים. חלק מהתוכניות מתקיימות בקמפוס בנווה שלום ואחרות נערכות בקהילות השונות בישראל, בפלסטין ואף מחוץ לגבולות האיזור.
אנו מצעים פעילות מגוונת הכוללת מפגשים ותוכניות חד לאומיות. התוכניות מוצעות לקבוצות שונות בחברה, כולל תלמידים, מורים, סטודנטים, בעלי מקצועות טיפוליים, פעילים באירגונים לשינוי חברתי, עורכי דין, מתכננים, לקהל הרחב ולאנשי מקצוע שעובדים עם שתי האוכלוסיות. כוונתנו לאפשר למשתתפים להעשיר את נקודות מבטם, לבחון באופן ביקורתי את המובן מאליו ולנסות לתת משמעות לתהליכים הסוערים והאלימים סביבנו. מניסיוננו דווקא התייחסות ישירה לאירועים, תוך מתן מרחב מוגן לבחון רגשות ומחשבות בקבוצה, יכולים להוות חוויה לימודית ייחודית. עובדות וידע בלבד אינם מספיקים כדי ליצור מודעות חברתית ובחינה מחודשת של המציאות- יש להציב בפני המשתתפים אלטרנטיבות ולאתגר את המציאות הקיימת. צוות המנחים שלנו פועל מתוך תפיסה ביקורתית של המציאות ושם דגש על ההשלכות של יחסי רוב ומיעוט ושל חוסר הסמטריה ביחסי הכוחות על מציאות חיינו. ארבע הנחות יסוד מכוונות אותנו בעבודתנו:
א – התפיסות והאמונות עליהן בנויה זהותו והתנהגותו של האדם הינן תפיסות יציבות ועמוקות, ולרוב קשה לשנותן. עבודתנו מנסה לחשוף תפיסות אלה כדי שהאדם יוכל להתמודד אתן.
ב – הסכסוך מושתת על מפגש בין שתי קבוצות לאומיות ולא בין יחידים כאשר אנו רואים בקבוצה משהו מהותי מעבר לסך כל היחידים המרכיבים אותה.
ג – הקבוצה הינה מיקרו קוסמוס של המציאות ולכן ניתן ללמוד דרכה על החברה.
ד – קבוצת המפגש הינה קבוצה פתוחה הקשורה במציאות החיצונית ומושפעת ממנה.
צוות המנחים הוכשר בגישת עבודה דיאלוגית המבוססת על ההנחות הללו. המנחים מנסים לחשוף ולחקור את היחסים בחברה כדי לפרק סטרוקטורות מדכאות – התייחסות כזו מהווה כשלעצמה התנסות מעשירה החושפת את המשתתפים והמשתתפות לשיח אלטרנטיבי.

print mail.gif, 1 kB

  • (JPEG - 69.5 KB)
  • (JPEG - 94.5 KB)
  • (JPEG - 94.1 KB)
  • (JPEG - 146.3 KB)
  • (JPEG - 82.7 KB)

מעקב אחר פעילות האתר RSS 2.0 | מפת האתר | SPIP | Creative Commons License
All original content licensed under a Creative Commons Attribution 2.5 Israel License.